THỎA THUẬN GIẤY PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM SENET 2.0 (sau đây gọi là “Thỏa thuận Cấp phép”)

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG PHẦN MỀM SENET 2.0, BẠN ĐỒNG Ý BỊ BỎ QUA CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN GIẤY PHÉP, BẠN KHÔNG THỂ CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM SENET 2.0.

THÔNG TIN VỀ VIỆC BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT MÀ CÓ TRÊN TRANG WEB.

Bất cứ khi nào các thuật ngữ và định nghĩa sau xuất hiện trong Thỏa thuận Cấp phép này, chúng sẽ được hiểu như sau:

ENESTECH là ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, một pháp nhân theo luật pháp của Síp, văn phòng đăng ký: 9, Vasili Mykhailidi, 3026, Limassol.

Phần mềm SENET là nền tảng quản lý máy tính cá nhân và các thiết bị liên quan, được phát triển và sở hữu bởi ENESTECH SOFTWARE CORPORATION, một pháp nhân được đăng ký theo luật của Bang Delaware, Hoa Kỳ, địa chỉ đăng ký: 108 West 13th Street, Wilmington, DE, 19801, số đăng ký – EIN 83-125-6337.

Phần mềm SENET 2.0 một nền tảng để quản lý máy tính cá nhân và các thiết bị liên quan, được phát triển và sở hữu bởi ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD, pháp nhân theo luật pháp của Síp, văn phòng đăng ký: 9 Vassily Mykhailidi, 3026, Limassol và được Khách hàng sử dụng trong lĩnh vực trò chơi máy tính và ngành giải trí. Tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, phần mềm SENET 2.0 được giới thiệu dưới nhãn hiệu Enes-T.

Khách hàng là bất kỳ pháp nhân hoặc cá nhân nào truy cập Trang web hoặc đã đăng ký trên Trang web với mục đích sử dụng phần mềm SENET 2.0 cho mục đích thương mại của họ.

Tài khoản cá nhân của khách hàng là một tài khoản trong phần mềm SENET 2.0, được Khách hàng tạo sau khi đăng ký trên Trang web, giúp Khách hàng có cơ hội sử dụng phần mềm SENET 2.0.

Người dùng cuối là một người hoặc những người thuê máy tính cá nhân hoặc các thiết bị liên quan khác của Khách hàng, nơi phần mềm SENET 2.0 được cài đặt.

Trang web là một trang web do ENESTECH quản lý và được đặt tại địa chỉ URL: https://senet.cloud/ .

Kế hoạch thuế quan là số tiền và thủ tục thanh toán cho việc sử dụng phần mềm SENET 2.0.

  1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. ENESTECH SOFTWARE CORPORATION, một pháp nhân được thành lập theo luật của Bang Delaware, Hoa Kỳ, địa chỉ đăng ký: 108 West 13th Street, Wilmington, DE, 19801, số đăng ký – EIN 83-125-6337 do ENESTECH SOFTWARE cung cấp (CYPRUS) LTD, pháp nhân theo luật pháp của Síp, có văn phòng đăng ký: Vasili Mykhailidi, 9, 3026, Limassol, Cyprus, quyền sử dụng mã nguồn của phần mềm SENET hoặc phần của nó cho mục đích tạo ra một phần mềm mới khác, sản phẩm duy nhất của phần mềm SENET 2.0, bằng cách thực hiện các thay đổi đối với mã nguồn hoặc các phần của nó ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD không có quyền sử dụng PHẦN MỀM SENET cho mục đích thương mại, bao gồm cả việc bán PHẦN MỀM SENET như một sản phẩm và / hoặc bất kỳ việc sử dụng PHẦN MỀM SENET nào khác cho mục đích thương mại và/hoặc thu lợi nhuận.

1.2 . ENESTECH SOFTWARE (CYPRUS) LTD là nhà cấp phép và chủ sở hữu của phần mềm SENET 2.0, giữ các quyền sở hữu trí tuệ độc quyền. Phần mềm SENET 2.0 được bảo vệ luật lệ và Quốc tế thỏa thuận Về của tác giả bên phải và khác quyền lợi trên trí thức tài sản.

1.3. Phần mềm SENET 2.0 không được bán cho Khách hàng, nhưng được cung cấp theo giấy phép đơn giản, không độc quyền của ENESTECH.

1.4. Khách hàng chỉ có thể sử dụng Phần mềm SENET 2.0 khi được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận cấp phép này. Khách hàng không có quyền:

1.4.1. tiết lộ Công nghệ hoặc dịch ngược phần mềm SENET 2.0.

1.4.2. phát triển , sửa đổi , sử dụng hoặc phân phát tách rời Các thành phần phần mềm SENET 2.0  hoặc của chúng ngày nghỉ mã số bên ngoài phần mềm SENET 2.0  Trong nói chung, bao gồm để phát triển hoặc phân phối các chương trình máy tính cạnh tranh với các thành phần đó.1.4.3. để sửa đổi hoặc gỡ bỏ với phần mềm SENET 2.0  anh ta các thành phần .

1.4.4. chuyển phần mềm SENET 2.0 cho một bên thứ ba, bao gồm bất kỳ giấy phép phụ nào của họ, nếu có không phải cung cấp cho đặc biệt thỏa thuận _

1.5. ENESTECH cung cấp quyền truy cập vào các bản cập nhật hoặc nâng cấp trong tương lai của phần mềm SENET 2.0. Quyền truy cập vào các bản cập nhật dành cho tất cả các Khách hàng đang hoạt động. ENESTECH có quyền sử dụng các bản cập nhật và nâng cấp của phần mềm SENET 2.0 làm các chức năng bổ sung và tính phí riêng cho chúng theo thỏa thuận với Khách hàng. Các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép này áp dụng cho bất kỳ bản cập nhật hoặc nâng cấp nào đối với phiên bản ban đầu của PHẦN MỀM SENET 2.0 do ENESTECH cung cấp, trừ khi cần có giấy phép riêng cho việc nâng cấp hoặc nâng cấp đó, trong trường hợp này Khách hàng đồng ý rằng các điều khoản của giấy phép sẽ áp dụng cho bản cập nhật hoặc nâng cấp này.

1.6. Khách hàng hiểu rằng phần mềm SENET 2.0 là một công cụ giúp quản lý thiết bị máy tính của Khách hàng cho các mục đích thương mại hoặc cá nhân và điều này không giải phóng Khách hàng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Người dùng cuối hoặc bên thứ ba.

1.7. Việc truy cập Trang web và sử dụng phần mềm SENET 2.0 là hành động hoàn toàn tự nguyện của Khách hàng và do chính Khách hàng chịu trách nhiệm.

1.8. ENESTECH có quyền xóa tài khoản Cá nhân của Khách hàng và ngừng khả năng sử dụng phần mềm SENET 2.0, trong trường hợp Khách hàng sử dụng phần mềm SENET 2.0 cho các mục đích trái với pháp luật hiện hành, vi phạm Thỏa thuận Cấp phép này và Chính sách Bảo mật, hoặc theo bất kỳ cách nào khác, vi phạm quyền của Người dùng cuối hoặc bên thứ ba.

  1. CẤP GIẤY PHÉP

2.1. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận cấp phép này, Khách hàng được cấp một giấy phép có giới hạn, không thể chuyển nhượng, không độc quyền, đơn giản (“Giấy phép”) để cài đặt và sử dụng phần mềm SENET 2.0 trên bất kỳ phần mềm nào thuộc sở hữu của Khách hàng hoặc do Khách hàng kiểm soát các thiết bị. Khách hàng có thể sử dụng phần mềm SENET 2.0 và các chức năng của nó đồng thời hoặc riêng biệt trên bất kỳ số lượng thiết bị nào mà Khách hàng có.

2.2. Phần mềm SENET 2.0 chỉ được hỗ trợ trên thiết bị đáp ứng các yêu cầu nhất định. Để sử dụng phần mềm SENET 2.0, Khách hàng sẽ cần truy cập vào Internet mà Khách hàng tổ chức độc lập. Phần kỹ thuật cơ bản của việc kết nối thiết bị ngoại vi máy tính với Internet, cũng như cài đặt hệ điều hành, tạo thiết bị ngoại vi, kết nối màn hình và các phần tử giao diện khác là trách nhiệm của Khách hàng và không thuộc phạm vi trách nhiệm của ENESTECH.

2.3. Quyền sở hữu trí tuệ đối với bất kỳ dữ liệu nào được hiển thị hoặc có thể truy cập thông qua phần mềm SENET 2.0 thuộc về chủ sở hữu của dữ liệu tương ứng. Dữ liệu này có thể được bảo vệ bởi bản quyền hoặc các luật khác và các thỏa thuận quốc tế về quyền sở hữu trí tuệ. Thỏa thuận Cấp phép này không cấp cho Khách hàng bất kỳ quyền nào để sử dụng các tài liệu đó cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác và không đảm bảo rằng những tài liệu này sẽ có sẵn cho Khách hàng trong tương lai.

2.4. Khách hàng đồng ý sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0 theo luật hiện hành của Síp, cũng như luật bắt buộc địa phương của quốc gia hoặc khu vực mà Khách hàng cư trú hoặc đã đăng ký (tùy thuộc vào việc Khách hàng là cá nhân hay hợp pháp tương ứng) hoặc trong đó Khách hàng tải xuống hoặc sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0 nếu luật đó phải được áp dụng theo mệnh lệnh của nó.

  1. ĐĂNG KÝ

3.1. Điều kiện bắt buộc để tạo tài khoản Cá nhân của Khách hàng là quy trình đăng ký trên Trang web, bằng cách điền vào biểu mẫu và cung cấp cho ENESTECH thông tin, cụ thể là: địa chỉ e-mail của Khách hàng, tên của Khách hàng (tên đầy đủ của công ty nếu Khách hàng là pháp nhân), tên người dùng, mật khẩu và số điện thoại.

3.2. Khách hàng phải đảm bảo tính bảo mật của mật khẩu và tên người dùng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mình hoặc các bên thứ ba sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản Cá nhân của Khách hàng.

3.3. Theo yêu cầu của Khách hàng, nhân viên hỗ trợ của ENESTECH có thể truy cập dữ liệu cá nhân của Khách hàng để hỗ trợ và cải thiện việc cung cấp dịch vụ, bao gồm cả việc cung cấp cho Khách hàng thông tin kỹ thuật hoặc thông tin thanh toán. Khách hàng xác nhận và đồng ý với quyền truy cập đó.

3.4. Nếu Khách hàng không thanh toán cho việc sử dụng phần mềm SENET 2.0 theo các điều khoản của Gói Biểu phí đã chọn, ENESTECH có quyền đình chỉ hoạt động của Tài khoản Cá nhân của Khách hàng. Trong trường hợp Khách hàng không thanh toán, ENESTECH có quyền sau 15 (mười lăm) ngày theo lịch kể từ ngày tạm ngưng Tài khoản Cá nhân của Khách hàng để xóa Tài khoản Cá nhân của Khách hàng, tài khoản này cũng chứa dữ liệu cá nhân của người dùng. Trong 15 (mười lăm) ngày theo lịch này, Khách hàng có quyền yêu cầu ENESTECH tải xuống và chuyển dữ liệu cá nhân của người dùng cho Khách hàng, sau đó ENESTECH không chịu trách nhiệm về việc xử lý và hủy bỏ dữ liệu cá nhân đó của người dùng.

  1. CÁC LOẠI ĐĂNG KÝ

ENESTECH sử dụng hai loại đăng ký trong công việc của mình: “Free version” và “Revenue share”. Khách hàng có cơ hội chọn loại đăng ký mà mình quan tâm.

4.1. REVENUE SHARE

4.1.1. Loại đăng ký này ngụ ý một khoản phí cho việc sử dụng phần mềm SENET 2.0 theo biểu giá được chỉ định trong phần “Đăng ký Senet” của tài khoản cá nhân của người dùng, cũng như khả năng đặt bất kỳ tài liệu thông tin và / hoặc quảng cáo và liên kết đến Các trang web Internet trong phần mềm SENET 2.0 giao diện với các trang web của bên thứ ba với việc chia sẻ lợi nhuận từ vị trí đó giữa ENESTECH và Khách hàng.

4.1.2. Bạn có thể xem gói cước sử dụng phần mềm SENET 2.0 theo phần bảng giá ENESTECH tại https://senet.cloud/pricing . Bằng cách nhấp vào liên kết, Khách hàng sẽ có thể tự làm quen với chi phí và phạm vi chức năng của phần mềm SENET 2.0.

4.1.3. Ngày chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép này sẽ được coi là ngày bắt đầu hiệu lực của đăng ký và các nghĩa vụ tài chính sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm đặt quảng cáo trong giao diện.

4.1.4. Bằng việc đồng ý với Thỏa thuận Cấp phép này, Khách hàng trở thành đối tác của ENESTECH trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ quảng cáo sử dụng phần mềm SENET 2.0.

4.1.5. ENESTECH đảm bảo rằng tất cả quảng cáo trong giao diện phần mềm SENET 2.0 đều tuân thủ pháp luật và sẽ không chứa nội dung bị cấm.

4.1.6. Kể từ thời điểm tài liệu quảng cáo được đặt trong giao diện phần mềm SENET 2.0, phần trăm thu nhập từ vị trí đó sẽ được hiển thị trong Tài khoản Cá nhân.

4.1.7. Trong trường hợp lợi nhuận mà Khách hàng nhận được từ việc đặt quảng cáo bằng phần mềm SENET 2.0 trong khuôn khổ đăng ký “Revenue share” vượt quá chi phí thanh toán cho việc sử dụng phần mềm SENET 2.0, thì lợi nhuận từ quảng cáo vượt quá thanh toán cho việc sử dụng phần mềm SENET 2.0 được tích lũy và hiển thị trong tài khoản cá nhân của Khách hàng.

4.1.8. Mỗi quý một lần, Khách hàng có quyền nhận được báo cáo về lợi nhuận nhận được từ việc đặt quảng cáo bằng phần mềm SENET 2.0.

4.1.9. Khách hàng có quyền mỗi quý một lần để nhận thanh toán số tiền tích lũy được để sử dụng phần mềm SENET 2.0 trong khuôn khổ Thỏa thuận Cấp phép này.

4.1.10. Việc thanh toán lợi nhuận tích lũy cho việc đặt quảng cáo bằng phần mềm SENET 2.0 trong khuôn khổ Thỏa thuận Cấp phép này được thanh toán bằng cách chuyển tiền vào thẻ ngân hàng được liên kết với hệ thống thanh toán SENET.

4.1.11. Các công ty và tổ chức trả tiền cho ENESTECH để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của họ. Bằng cách sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0, Khách hàng đồng ý rằng ENESTECH có thể hiển thị quảng cáo cho người dùng cuối mà ENESTECH tin rằng người dùng cuối sẽ quan tâm. ENESTECH sử dụng dữ liệu cá nhân của người dùng cuối để xác định quảng cáo nào sẽ phù hợp nhất và Khách hàng, bằng cách chấp nhận Thỏa thuận cấp phép này, đồng ý với điều này.

4.1.12. ENESTECH đảm bảo rằng tất cả các quảng cáo trong giao diện của phần mềm SENET 2.0 sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của chính chương trình, cũng như các chương trình được khởi chạy trên PC có cài đặt phần mềm SENET 2.0, bao gồm cả việc sẽ không có tác động tiêu cực đến trò chơi trò chơi máy tính.

4.1.13. ENESTECH có quyền xác định khối lượng dữ liệu cá nhân cần thiết từ Khách hàng để hình thành mục tiêu quảng cáo. Bằng cách đồng ý với Thỏa thuận cấp phép này, Khách hàng cam kết cung cấp dữ liệu đó cho ENESTECH tuân theo tất cả các yêu cầu liên quan của luật về xử lý dữ liệu cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc có được sự đồng ý của người dùng đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, cho cả bản thân và cho ENESTECH.

4.2. PHIÊN BẢN MIỄN PHÍ

4.2.1. Phiên bản miễn phí đề cập đến loại đăng ký trong đó ENESTECH không tính phí sử dụng phần mềm SENET 2.0, nhưng ENESTECH có quyền hiển thị quảng cáo trong giao diện phần mềm SENET 2.0, cũng như bất kỳ tài liệu thông tin và / hoặc quảng cáo nào và Tuy nhiên, liên kết đến các trang web của bên thứ ba mà không làm hỏng chức năng sử dụng phần mềm SENET 2.0. Chức năng của phiên bản miễn phí bị giới hạn và nó có sẵn cho Khách hàng ở một số khu vực nhất định.

4.2.2. Các công ty và tổ chức trả tiền cho ENESTECH để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của họ. Bằng cách chọn phiên bản miễn phí và sử dụng PHẦN MỀM SENET 2.0, Khách hàng đồng ý rằng ENESTECH có thể hiển thị quảng cáo cho Người dùng cuối mà ENESTECH tin rằng họ sẽ quan tâm.

4.2.3. Khách hàng đồng ý rằng Phần mềm Đăng ký Miễn phí có thể hiển thị quảng cáo và sử dụng nhiều tài nguyên của bạn ở trên hơn Phần mềm với «Revenue share».

4.2.4. Để chuyển sang đăng ký “Revenue share” thường xuyên, Khách hàng phải gửi cho ENESTECH một yêu cầu tương ứng (ứng dụng) trong Tài khoản Cá nhân.

  1. CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO

5.1. Tùy thuộc vào gói thuế quan đã chọn, ENESTECH có quyền đặt thông tin quảng cáo hoặc bất kỳ thông tin nào khác để phân phối công khai trên trang tài khoản của người dùng, nhưng không ảnh hưởng đến nội dung của tài khoản.

5.2. PHẦN MỀM SENET 2.0 có thể chứa công nghệ (có thể được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ, (được gọi riêng là “Nhà cung cấp quảng cáo động”) cho phép tải các đơn vị quảng cáo và hiển thị tuần tự của chúng trong quá trình sử dụng PC và / hoặc trực tuyến. Để Nhà cung cấp quảng cáo động có khả năng nhắm mục tiêu quảng cáo , một cũng vì Chính xác đặt cái này quảng cáo ở trong máy tính trò chơi . Nhà cung cấp quảng cáo động có thể thu thập và lưu trữ thông tin và dữ liệu nhất định, bao gồm địa chỉ IP, thông tin về vị trí địa lý, tình hình trò chơi và các thông số về hiển thị trực quan của quảng cáo mà người dùng cuối có thể quan sát trong trò chơi (ví dụ: thời lượng thời gian mà khối quảng cáo hoặc khối quảng cáo khác, kích thước của nó). Ngoài ra, Nhà cung cấp quảng cáo động có thể chỉ định một số nhận dạng duy nhất được lưu trữ trên PC và được sử dụng để theo dõi và đếm số lượt xem quảng cáo động trong trò chơi. Không có dữ liệu nào được thu thập cho mục đích này có thể được sử dụng để xác định người dùng.

5.3. ENESTECH sử dụng các công nghệ của bên thứ ba cho phép hoạt động quảng cáo trong phần mềm SENET 2.0, tạm thời hiển thị quảng cáo trong phần mềm SENET 2.0 và cho phép thu thập thông tin về kết quả hoạt động quảng cáo trong phần mềm SENET 2.0. Thông tin được thu thập và sử dụng cho quảng cáo được nhắm mục tiêu có thể bao gồm nhưng không giới hạn, những thông tin sau: độ tuổi và giới tính, số lượt xem quảng cáo, số nhận dạng duy nhất của thiết bị di động hoặc số nhận dạng và cài đặt của các thiết bị khác, thông tin về việc sử dụng phần mềm SENET 2.0, như các trang web Internet khác (bao gồm các trang web của bên thứ ba và các trang web Internet dành cho thiết bị di động), được người dùng xem (cũng như ngày và giờ xem), quảng cáo được hiển thị, thời lượng và vị trí quảng cáo trong trò chơi, phản hồi về quảng cáo (nếu có sẵn). Các công cụ phân tích và công nghệ phân phát quảng cáo có thể sử dụng tệp nhật ký máy chủ, đèn hiệu web, cookie theo dõi pixel và các công nghệ khác để thu thập thông tin nói trên, cũng như thông tin thu được từ các trang web của bên thứ ba, sản phẩm và dịch vụ di động, với nhân khẩu học, quảng cáo, thị trường và các nghiên cứu phân tích khác. Bản thân thông tin này không phải là dữ liệu cá nhân, tuy nhiên, nếu ENESTECH kết hợp bất kỳ phần thông tin nào với dữ liệu cá nhân, thì ENESTECH sẽ coi thông tin này là dữ liệu cá nhân.

5.4. ENESTECH không bán thông tin nhận dạng cá nhân cho các nhà quảng cáo hoặc chia sẻ thông tin nhận dạng trực tiếp người dùng cuối (chẳng hạn như tên, địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác) cho các nhà quảng cáo trừ khi người dùng cuối cho phép làm như vậy. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo có thể thông báo cho ENESTECH về đối tượng mục tiêu cho các quảng cáo của họ và ENESTECH sẽ hiển thị những quảng cáo này cho những người mà họ sẽ có liên quan. ENESTECH cung cấp cho các nhà quảng cáo báo cáo hiệu suất quảng cáo giúp họ hiểu cách mọi người tương tác với nội dung của họ.

5.5. ENESTECH có thể ký hợp đồng với các mạng quảng cáo của bên thứ ba để cung cấp quảng cáo có liên quan cho người dùng qua Internet.

5.6. Các phương tiện công nghệ mà Nhà cung cấp quảng cáo động sử dụng có thể nằm bên ngoài quốc gia cư trú của Khách hàng.

5,7. Một số tài liệu quảng cáo và thông tin liên lạc khác từ ENESTECH sẽ dựa trên thông tin do bên thứ ba cung cấp, vì vậy ENESTECH sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến bất kỳ quảng cáo hoặc thông tin liên lạc nào. Hơn nữa, mối quan hệ với nhà quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn niềm tin quảng cáo, các thỏa thuận thương mại và các nghĩa vụ liên quan, chỉ được thiết lập giữa người dùng và các nhà quảng cáo đó.

  1. CHẤM DỨT

6.1. Khách hàng tự động và không có thông báo từ ENESTECH tước bỏ các quyền được cấp cho Khách hàng theo Thỏa thuận Cấp phép này trong trường hợp vi phạm bất kỳ điều kiện nào của Thỏa thuận Cấp phép này. Trong trường hợp chấm dứt Thỏa thuận Cấp phép này, Khách hàng sẽ ngừng mọi việc sử dụng Phần mềm SENET 2.0 và hủy tất cả các bản sao đầy đủ hoặc một phần của Phần mềm SENET 2.0. Đồng thời, tất cả các phần của Thỏa thuận Cấp phép này bao gồm các điều khoản áp dụng sau đây sẽ vẫn có hiệu lực trong trường hợp chấm dứt.

6.2. Thỏa thuận Cấp phép này có thể bị đơn phương chấm dứt sớm, miễn là bên kia được thông báo bằng văn bản 90 ngày theo lịch trước ngày mong muốn chấm dứt Thỏa thuận Cấp phép.

6.3. Trong trường hợp không đáp ứng các điều kiện của khoản 6.2. của Thỏa thuận Cấp phép này, Khách hàng mất lợi nhuận tích lũy khi đặt quảng cáo trong phần mềm SENET 2.0.

  1. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

7.1. Trang web và phần mềm SENET 2.0 được bảo vệ bởi luật bản quyền và các hiệp ước quốc tế trên thế giới.

7.2. Khách hàng phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của ENESTECH và các bên thứ ba. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng mình không có quyền, quyền sở hữu hoặc khiếu nại đối với tài sản trí tuệ của ENESTECH và không được sử dụng nó trừ khi được cho phép bởi các điều khoản của Thỏa thuận Cấp phép.

7.3. Mỗi bên phải thông báo ngay cho bên kia về bất kỳ hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nào mà bên đó có thể biết được và các bên sẽ hợp tác toàn diện trong việc bảo vệ các quyền đó.

  1. GIỚI HẠN BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

8.1. Khách hàng hoàn toàn thừa nhận và đồng ý rằng, theo luật hiện hành, Khách hàng tự chịu rủi ro khi sử dụng phần mềm SENET 2.0 và cũng thừa nhận rằng mình chịu trách nhiệm về chất lượng và kết quả sử dụng phù hợp. PHẦN MỀM SENET 2.0 được cung cấp ở mức tối đa được pháp luật cho phép trên cơ sở “NHƯ BÂY GIỜ” với tất cả các lỗi và không có bảo đảm khác với những gì được quy định trong Thỏa thuận Cấp phép này. ENESTECH không đảm bảo sự hài lòng với việc sử dụng phần mềm SENET 2.0, tuân thủ các yêu cầu cá nhân của Khách hàng về các chức năng có trong phần mềm SENET 2.0, khả năng tương thích hoặc hoạt động của phần mềm SENET 2.0 với phần mềm, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Việc cài đặt phần mềm SENET 2.0 có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng phần mềm, ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba. ENESTECH không chịu trách nhiệm về phần mềm SENET 2.0. Khách hàng thừa nhận rằng phần mềm SENET 2.0 không nhằm mục đích và không thích hợp để sử dụng bên ngoài lĩnh vực công nghiệp trò chơi – lĩnh vực trò chơi máy tính và giải trí.

8.2. ENESTECH trong mọi trường hợp không bị pháp luật hiện hành cấm, và trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khoản lợi nhuận bị mất, mất doanh thu hoặc bán hàng, mất dữ liệu, chi phí mua hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, thiệt hại về tài sản, gián đoạn kinh doanh, mất thông tin kinh doanh hoặc bất kỳ thiệt hại nào khác, bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp , được gây ra do bất kỳ hành động nào liên quan đến việc can thiệp vào hoạt động của phần mềm SENET bởi bất kỳ bên thứ ba nào, do bên thứ ba cài đặt phần mềm độc hại và / hoặc tích hợp bất kỳ tệp nào sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của phần mềm SENET, do chủ ý can thiệp vào hoạt động của phần mềm SENET theo bất kỳ cách nào hoặc bởi các yếu tố khác có thể gây ra trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả thiệt hại do việc sử dụng phần mềm hoặc không thể sử dụng phần mềm đó. Vì một số quốc gia và một số luật nhất định không cho phép loại trừ trách nhiệm pháp lý như vậy, nhưng cho phép giới hạn nó, trong những trường hợp đó, trách nhiệm pháp lý Trách nhiệm của ENESTECH đối với Khách hàng đối với tất cả các thiệt hại (trừ khi có quy định khác của các quy định của luật bắt buộc hiện hành – với số tiền tối thiểu theo yêu cầu của các quy định này) được giới hạn ở số tiền là 30 (ba mươi) đô la Mỹ.

8.3. Khách hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào khác (bao gồm các tệp dữ liệu, văn bản, cũng như các tệp và hình ảnh khác) có được khi sử dụng phần mềm SENET 2.0 mà họ hoặc người dùng của mình truyền cho bên thứ ba, cũng như đối với tất cả các hậu quả do sử dụng của phần mềm SENET 2.0 (bao gồm bất kỳ thiệt hại nào mà Khách hàng và bên thứ ba có thể phải chịu).

8,4. Khách hàng chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thiết lập và chạy trò chơi máy tính khi sử dụng phần mềm SENET 2.0, bao gồm cả tính hợp pháp và tuân thủ pháp luật hiện hành (bao gồm bất kỳ thiệt hại nào mà Khách hàng và bên thứ ba có thể phải chịu).

  1. ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

9.1. Thỏa thuận Cấp phép này, cũng như các quyền và nghĩa vụ theo đó, ràng buộc đối với những người kế nhiệm tương ứng của các bên, nhưng Khách hàng không có quyền chuyển giao hoặc chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận Cấp phép này cho các bên thứ ba. ENESTECH có quyền chuyển giao đầy đủ tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận cấp phép này cho các chi nhánh của mình mà không cần có sự đồng ý của Khách hàng.

9.2. Thỏa thuận Cấp phép này là thỏa thuận hoàn chỉnh liên quan đến chủ đề của nó và thay thế mọi thỏa thuận trước đây, bằng miệng hoặc bằng văn bản, liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận Cấp phép này.

9.3. Thỏa thuận Cấp phép này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Síp.

9.4. Tất cả các tranh chấp liên quan đến Thỏa thuận cấp phép này, kết luận của nó hoặc những tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép này, được giải quyết thông qua thương lượng giữa đại diện của các bên. Nếu tranh chấp không thể được giải quyết thông qua thương lượng, nó sẽ được giải quyết tại một tòa án pháp luật thuộc bộ phận được thành lập và thẩm quyền của một tranh chấp như vậy theo cách được xác định bởi luật pháp hiện hành có liên quan của Síp.

9,5. Thỏa thuận Cấp phép này có thể được ENESTECH thay đổi mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào trong Thỏa thuận Cấp phép do ENESTECH đơn phương thực hiện sẽ có hiệu lực vào ngày sau ngày công bố những thay đổi đó trên Trang web. Khách hàng cam kết kiểm tra độc lập Thỏa thuận Cấp phép để biết các thay đổi. Việc không tự làm quen với Thỏa thuận cấp phép và / hoặc các thay đổi đối với Thỏa thuận cấp phép không thể là lý do khiến Khách hàng không thực hiện các nghĩa vụ của mình và không tuân thủ các hạn chế được thiết lập bởi Thỏa thuận cấp phép này.

9,6. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các văn bản của Thỏa thuận Cấp phép này bằng các ngôn ngữ khác nhau, phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.